Huur- en handelsvoorwaarden

Geldigheid

Voor zover in het individuele geval niets anders uitdrukkelijk schriftelijk werd overeengekomen, verhuren wij uitsluitend tegen de onderstaande voorwaarden.
Afwijkende handelsvoorwaarden worden hiermee weersproken.
Dit geldt ook voor alle toekomstige verhuringen, zelfs dan, als bij het totstandkomen van de contracten uitdrukkelijk naar de werkzaamheid van deze voorwaarden wordt verwezen.
Mocht een van de onderstaande voorwaarden buiten werking zijn of worden gesteld, dan geldt de regeling, die het dichtst in de buurt komt van de voorwaarde met het in de ineffectieve voorwaarde bedoelde economische doel.
De werkzaamheid van de overige voorwaarden blijft onverlet.

Gebruiksvoorwaarden

De verhuurder verplicht zich, aan de huurder een technisch perfect apparaat ter beschikking te stellen.
De huurder is alleen verantwoordelijk voor de toepassingsmogelijkheid van het apparaat, bijvoorbeeld de toegang tot het perceel, het aanwezig zijn van een officiële vergunning alsmede voldoende draagvermogen van de ondergrond.
De huurder is verplicht om via de verhuurder te informeren over eventuele in de toepassingsmogelijkheid aanwezige kanalen, toerenkraaien, ondergrondse garages en andere gewichtsbeperkingen. De apparaten mogen alleen met de toelaatbare kooibelasting worden gebruikt.
Als een apparaat met personeel wordt gehuurd, berust de bediening uitsluitend bij het vakpersoneel van de verhuurder. 

Chauffeur

Mensen die het toestel zelf bedienen hebben het recht om te claimen, dat ze worden geïnstrueerd met betrekking tot de bediening van het apparaat. Alleen geïnstrueerde personen zijn geautoriseerd voor het bedienen van het werkplatform, waarbij wij adviseren dat deze personen in het bezit zijn van een hoogwerkercertificaat, zoals bijv. IPAF. De huurder is verplicht om te onderzoeken of het apparaat bedrijfsklaar is en of het in een vlekkeloze conditie is. Er dienen onmiddellijk aanmerkingen te worden gemaakt op eventuele beperkingen. De huurder ontvangt bij de overdracht de voertuigpapieren, de bedienings-handleiding, onderhoudswerken en voorschriften ter voorkoming van ongevallen. Hij verplicht zich om het werkplatform niet in gebruikt te nemen voordat hij kennis heeft genomen van deze bescheiden en alleen in kader van de toelaatbare kooibelasting. Het is niet toegestaan om het toestel aan derden door te geven, om het even of dit gebeurt tegen een vergoeding of gratis.
De verhuurder is verplicht om de olieniveaus van motor en hydraulica en de waterstand van de accu dagelijks te controleren en eventueel bij te vullen. Uit het niet nakomen van deze verplichting ontstane schades draagt de huurder. Wordt het werkplatform na de overdracht aan de huurder beschadigd (bijvoorbeeld door onoordeelkundig gebruik) of sterk vervuild (bijvoorbeeld gebrekkige afdekking bij schilder- of laswerkzaamheden), dan draagt uitsluitende de huurder alle kosten voor reparatie en huuruitval, alsmede de kosten voor het schoonmaken.

Huurprijs

De huurprijs die exclusief BTW geldt, richt zich naar de overeenkomst in het huurcontract resp. de prijslijst van de verhuurder die te allen tijde kan worden ingezien.

Huurtijd

De huurtijd heeft betrekking op een gebruiksduur van 8 uur dag/ 40 uur per week. Indien de huurder een gebruik in twee of drie ploegen wenst, is hiervoor een schriftelijke overeenkomst noodzakelijk.
Afzonderlijke overeenkomsten over de gebruiksduur (langer dan 8 uur per dag/ 40 uur per week) vereisen eveneens een schriftelijke overeenkomst. Afspraken over het tijdschema geschieden onder voorbehoud van het tijdig teruggeven van het toestel door de verhuurder. Voor zover ze niet uitdrukkelijk als vaste termijn zijn gekarakteriseerd, zijn ze vrijblijvend. Hierbij dient te worden aangevuld dat gekentekende voertuigen op de laatste huurdag op de desbetreffende Gerken vestiging voor sluiting van het kantoor dienen te worden geretourneerd. Overige hoogwerkers dienen uiterlijk op de laatste huurdag te worden afgemeld om 15.30 uur. Uitzonderingen hierop zijn alleen mogelijk in overleg met de huurder. Afgesproken leverings- en afhaaltermijnen worden verlengd met de duur van de belemmering bij het intreden van onvoorziene gebeurtenissen, die buiten onze invloedmogelijkheden liggen, bijvoorbeeld hogere machten, staking, uitsluiting aanzienlijke uitval van personeel door ziekte.
Voor eventuele door de huurder ontstane schades is de verhuurder slechts aansprakelijk in het geval van opzet of grove nalatigheid. De huurder is in dit geval bevoegd om de verhuurder een redelijk uitstel vast te stellen en na een vruchteloze procedure het contract als ontbonden te beschouwen. Verdere claims zijn uitgesloten.
De huurtijd begint bij de overdracht van het toestel aan de huurder. De instructietijd telt mee als huurtijd.


Betalingscondities

De afgesproken huur exclusief bijkomende kosten en BTW alsmede de verzekeringspremies dient bij gebreke van andere schriftelijke overeenkomst vooruit te worden voldaan en dient onmiddellijk resp. 8 dagen na uitgifte van de factuur betaalbaar te worden. Discontokosten draagt de huurder. Binnenkomende betalingen van de huurder worden ook bij een andere bestemming van de huurder vooralsnog verrekend met diens oudere schulden. Zijn er reeds kosten en rentes ontstaan, dan is de verhuurder gerechtigd om de betaling vooralsnog op de kosten, vervolgens op de  rente en als laatste op de hoofdvordering af te rekenen.
Een betaling geldt pas dan als geschied, als de verhuurder over het bedrag kan beschikken.
De verhuurder heeft bij uitstel van betaling het recht om het huurcontract met onmiddellijke ingang op te zeggen en voor de resterende huurtijd de nog openstaande huurprijs te eisen. Raakt de huurder achter met de betaling, dan heeft de verhuurder verder het recht om vanaf het betreffende tijdstip rente ter hoogte van 4% over het betreffende rentetarief van het disconto van de Nederlandse Bank als globale schadevergoeding te eisen. Dit rentepercentage dient dan lager te worden beschouwd als de huurder een kleinere belasting aantoont. De verhuurder mag aantonen, dat de schade aan gedorven rente hoger is.
Als de verhuurder omstandigheden bekend worden die de kredietwaardigheid van de huurder in twijfel trekken, met name een cheque die niet kan worden geïnd of de betalingen worden opgeschort, of wanneer de verhuurder ander omstandigheden bekend worden die de kredietwaardigheid van de huurder in twijfel trekken, dan is de verhuurder gerechtigd om de totale restschuld opeisbaar te maken, ook als hij de cheque heeft aangenomen. De verhuurder is tevens gerechtigd om vooruitbetalingen of borgtocht te verlangen. De huurder is tot schuldvergelijking, retentie of vermindering, ook als aanmerkingen ten aanzien van gebreken of tegen aanspraken geldend worden gemaakt, slechts gerechtigd, als de tegen aanspraken van rechtswege vastgesteld zijn of niet worden weersproken.

Aansprakelijkheid, verzekering

Om het even welke aanmerkingen moeten uiterlijk binnen 2 werkdagen binnenkomend bij ons, schriftelijk naar voren worden gebracht. Bij later naar voren gebrachte aanmerkingen ten aanzien van gebreken is iedere claim uitgesloten.
Bij een tijdige en met reden omklede aanmerking ten aanzien van gebreken verhelpen wij het gebrek. De huurtijd wordt verlengd met de tijd van de kennisgeving van het gebrek tot het moment, dat het gebrek is verholpen. Bij een tijdige aanmerking ten aanzien van gebreken en door ons te verdedigen gebrek kan de huurder de huurprijs voor de periode van de uitval van het toestel evenredig korten. Verdergaande aanspraken, met name claims op de vergoeding van onmiddellijke schades of  schades die op middellange termijn ontstaan, alsmede buitencontractuele aansprakelijkheid voor het toebrengen van schade wegens zakelijke objecten van de huurder zijn uitgesloten. De verhuurder is niet aansprakelijk voor schades die onmiddellijk of op middellange termijn door het falen of de uitval van het toestel worden veroorzaakt. Verder is de verhuurder alleen aansprakelijk voor opzet en grove nalatigheid. De huurder is overeenkomstig de algemene aansprakelijkheidsregels aansprakelijk, als het toestel beschadigt of andere contractbreuk pleegt. Met name dient de huurder het toestel in dezelfde staat terug te geven als hij heeft aanvaard. Voor schades die door toestellen door iemand zelf worden bediend en waarvoor geen vergunning is vereist, aan derden worden toegebracht, is de huurder in volle omgang aansprakelijk. De huurder vrijwaart de verhuurder in zoverre.
Overeenkomstig de steeds geldende voorwaarden voor de verzekering van gemotoriseerd verkeer (AKB) zijn vergunningspichtige Gerken-motorrijtuigen in de aansprakelijkheidsverzekering met onbeperkte dekking tegen personen-, zaak- en vermogensschades verzekerd; bij lichamelijk letsel echter hoogstens € 5,0 miljoen per benadeelde persoon.
In geval van schades bij gekentekende voertuigen die door de chauffeur van de huurder met een werkplatform aan derden worden toegebracht aanvaard de huurder een eigen risico van € 1000,00. Verder zijn schades aan vrije en bovenleidingen met een maximale schadeloosstelling van zaak- en vermogensschades van in het totaal € 20.000,00 verzekerd. Naast de aansprakelijkheidsverzekering voor motorrijtuigen zijn Gerken-motorrijtuigen waarvoor een vergunning vereist is, in het kader van een cascoverzekering tegen schades door brand, explosie, ontvreemding en elementaire gebeurtenissen alsmede bij glas- en wildschades met een eigen risico van € 2000,00 verzekert. Bij ontvreeming c.q. diefstal is de huurder volledig aansprakelijk. Bij ongevallen is de verhuurder in principe voor alle door het ongeval ontstaande schades aan het toestel alsmede voor de uitval van het voertuig aansprakelijk. Wordt door een voertuig van de verhuurder, dat reeds aan de huurder werd overgedragen aan een ander voertuig van de verhuurder door schuld van de huurder beschadigd, dan is de huurder hiervoor aansprakelijk.
De huurder is aansprakelijk voor beschadiging door eigen schuld aan het voertuig ter hoogte van het overeengekomen eigen risico. Bij het opzettelijk veroorzaken of het veroorzaken van de schade door grove nalatigheid vervalt de verzekeringsbescherming. De huurder is in ieder geval aansprakelijk, ook bij afsluiting een volledige dekking, in volle omgang, voor schades door de volgende oorzaken: a) schades aan de carrosserie die door het niet in acht nemen van de doorrijhoogte (in het chauffeurscompartiment aangegeven) veroorzaakt worden; b) schades die door het kennelijk niet in acht nemen van de veiligheids- en gebruikscondities ontstaan; c) doorverhuur van het werkplatform of het overlaten aan niet geautoriseerde personen; d) grof nalatige of opzettelijke veroorzaking van een ongeval of een beschadiging ten gevolge van de effecten van alcohol of gebrekkige afdekking van de werkplatformen, bijvoorbeeld bij schilder-, spuit en laswerkzaamheden.  

Toepasselijk recht, bevoegde rechtbank

Voor deze handelsvoorwaarden en de totale rechtskundige relaties tussen de huurder en verhuurder geldt het Nederlandse recht.
Bevoegde rechtbank is Maastricht. Wij zijn gerechtigd om de huurder ook aan te klagen in zijn woonplaats. 12/2013

Nieuw te huur

Aanhangwagen MAH T 2500

Lading: 1.944 kg, laadbak 410 x 184 cm

meer ->
Dumper met rupsonderstel MDU 500 R

Maximale belasting: 500 kg, hefhoogte 145 cm

meer ->
Dumper MDU 300

Max. laadvermogen 300 kg

meer ->
Rolsteiger MRGS ST 0615

werkhoogte: 615 cm, breedte 75 cm

meer ->